The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP1-EP42

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

The Patriot Yue Fei งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน เป็นละครโทรทัศน์ที่กล่าวถึงประวัติของ งักฮุย แม่ทัพคนสำคัญคนหนึ่งใน ราชวงศ์ซ้อง หรือราชวงศ์ซ่ง เป็นบุคคลที่มีความเป็นตำนาน ด้วยเรื่องราวที่โดดเด่น นำเสนอถึงความกล้าหาญ ความรักภักดี และการอุทิศตัวเพื่อชาติ เป็นงานที่จะมอบจิตวิญญาณอันแน่วแน่มั่นคง และเด็ดเดี่ยว ของวีรบุรุษนามว่า งักฮุย


งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP1 / The Patriot Yue Fei EP1 / สำรอง EP1

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP2 / The Patriot Yue Fei EP2 / สำรอง EP2

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP3 / The Patriot Yue Fei EP3 / สำรอง EP3

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP4 / The Patriot Yue Fei EP4 / สำรอง EP4

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP5 / The Patriot Yue Fei EP5 / สำรอง EP5

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP6 / The Patriot Yue Fei EP6 / สำรอง EP6

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP7 / The Patriot Yue Fei EP7 / สำรอง EP7

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP8 / The Patriot Yue Fei EP8 / สำรอง EP8

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP9 / The Patriot Yue Fei EP9 / สำรอง EP9

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP10 / The Patriot Yue Fei EP10 / สำรอง EP10

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP11 / The Patriot Yue Fei EP11 / สำรอง EP11

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP12 / The Patriot Yue Fei EP12 / สำรอง EP12

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP13 / The Patriot Yue Fei EP13 / สำรอง EP13

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP14 / The Patriot Yue Fei EP14 / สำรอง EP14

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP15 / The Patriot Yue Fei EP15 / สำรอง EP15

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP16 / The Patriot Yue Fei EP16 / สำรอง EP16

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP17 / The Patriot Yue Fei EP17 / สำรอง EP17

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP18 / The Patriot Yue Fei EP18 / สำรอง EP18

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP19 / The Patriot Yue Fei EP19 / สำรอง EP19

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP20 / The Patriot Yue Fei EP20 / สำรอง EP20

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP21 / The Patriot Yue Fei EP21 / สำรอง EP21

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP22 / The Patriot Yue Fei EP22 / สำรอง EP22

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP23 / The Patriot Yue Fei EP23 / สำรอง EP23

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP24 / The Patriot Yue Fei EP24 / สำรอง EP24

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP25 / The Patriot Yue Fei EP25 / สำรอง EP25

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP26 / The Patriot Yue Fei EP26 / สำรอง EP26

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP27 / The Patriot Yue Fei EP27 / สำรอง EP27 / ตอน27

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP28 / The Patriot Yue Fei EP28 / สำรอง EP28 / ตอน28

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP29 / The Patriot Yue Fei EP29 / สำรอง EP29 / ตอน29

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP30 / The Patriot Yue Fei EP30 / สำรอง EP30 / ตอน30

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP31 / The Patriot Yue Fei EP31 / สำรอง EP31 / ตอน31

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP32 / The Patriot Yue Fei EP32 / สำรอง EP32 / ตอน32

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP33 / The Patriot Yue Fei EP33 / สำรอง EP33 / ตอน33

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP34 / The Patriot Yue Fei EP34 / สำรอง EP34 / ตอน34

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP35 / The Patriot Yue Fei EP35 / สำรอง EP35 / ตอน35

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP36 / The Patriot Yue Fei EP36 / สำรอง EP36 / ตอน36

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP37 / The Patriot Yue Fei EP37 / สำรอง EP37 / ตอน37

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP38 / The Patriot Yue Fei EP38 / สำรอง EP38 / ตอน38

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP39 / The Patriot Yue Fei EP39 / สำรอง EP39 / ตอน39

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP40 / The Patriot Yue Fei EP40 / สำรอง EP40 / ตอน40

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP41 / The Patriot Yue Fei EP41 / สำรอง EP41 / ตอน41

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP42 / The Patriot Yue Fei EP42 / สำรอง EP42 / ตอน42

งักฮุย แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน EP43 / The Patriot Yue Fei EP43 / สำรอง EP43 / ตอน43

 

 

Comments

comments